ABOUT US

รู้จักพวกเรา

ประวัติความเป็นมาของพวกเรา

เป็นพื้นที่ของการพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด พูด ทำอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สู่การต่อยอดเป็นไอเดียดีๆเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆร่วมกัน

        ปี พ.ศ.2556 เครือข่ายเยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม หรือ Creative More ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย ที่สนใจการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละบุคคลพัฒนาสังคมเรื่อยมา

        ในระยะแรกมีการรวมตัวของกลุ่มนิสิต นักศึกษา เริ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อมาอีก5ปี จึงมีเพื่อนๆนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในปีที่ 8 เรามีเครือข่ายเพิ่มเติมคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยในเครือพระจอมเกล้าฯ (3พระจอม) เป็นลำดับต่อมา ซึ่งนิสิตนักศึกษาในเครือของเราก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

        จากวันเริ่มก่อตั้งจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทางเครือข่ายเยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เยาวชนระดับอุดมศึกษามีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ Creative Mindset , Creative Based Learning , Creative Workshop และ Creative อาสาที่จะมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆ

        โดยในปี พ.ศ.2564 ทางเครือข่ายได้มีการขยายกลุ่มไปสู่น้องๆระดับมัธยมทั่วประเทศอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าการปลูกฝัง Mindset ความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นพื้นฐานของความคิดที่ดี ซึ่งจะทำให้เป็นเยาวชนที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และประเทศได้ในอนาคต โดยใช้ชื่อว่า Young Creative More (YCM) ซึ่งมีตัวแทนที่ได้คัดเลือกจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศในการขับเคลื่อนภารกิจระดับมัธยมสืบต่อไป